Aangepaste gebiedsvisie LOG: prima oplossing voor inwoners én ondernemers van Siebengewald!

Onderstaande tekst sprak Math Loonen uit tijdens de raad van 17 december 2008. Daarmee het college en ambtenaren een grote pluim gevend voor het goede en vele gedane werk. Voor de inwoners van Siebengewald zijn de gebiedsvisie en de wet geurhinder een perfecte regeling. Met enkele aanpassingen, door het CDA en VVD ingediend, worden de visie en de wet het ook voor de ondernemers.

"Voorzitter,

het voorstel tot vaststellen beleidskader LOG Siebengewald en het voorstel tot vaststelling verordening geurhinder en veehouderij zijn eigenlijk niet los te zien van elkaar omdat ze te zeer in elkaar zijn verweven, te meer omdat het beleidskader nodig was om de verordening geurhinder en veehouderij vast te kunnen stellen.
Enkele jaren geleden is door de provincie het LOG Siebengewald aangewezen als incidentele nieuwvestiging voor regionale bedrijven die in de knel komen. 1 jan 2007 verviel de stankwet en deze moest plaats maken voor de nieuwe geurwet waarin met zogenaamde oudeur normen wordt gerekend. Hiervoor is door deze raad in de vergadering van 27 maart dit jaar de wet aanhoudingsbesluit geurhinder en veehouderij vastgesteld. Deze wet bood de mogelijkheid alle vergunningsaanvragen op te schorten en in overleg met alle betrokkenen een verordening op te stellen. De aankondiging van Elite varkens voor de plannen van nieuwvestiging aan de Beekheuvel zorgde voor veel onrust bij de bewoners van Siebengewald.
Dit baarde ook het CDA zorgen en is er op ons verzoek in de commissie vergadering grondzaken van 8 maart van dit jaar als extra  agendapunt toegevoegd toelichting MER procedure mogelijke vestiging varkenshouderij aan de Beekheuvel.
Deze vergadering werd door zeer veel verontruste inwoners van Siebengewald bezocht.
Wij vragen nogmaals, nu de gemeente geen medewerking kan verlenen aan de vestiging van het bedrijf aan de Beekheuvel, welke termijn de gemeente naar het zoeken voor een oplossing voor Elite voor ogen heeft. Wat ons betreft hoeft hier geen einddatum gesteld moet worden, maar kan het niet zo zijn dat andere initiatieven erop moeten wachten.

Voor het CDA was een van de uitgangspunten bij het geurbeleid en de gebiedsvisie om de woonkernen van Siebengewald en de Hei (Grootte Horst) met z´n bewoners zoveel mogelijk te vrijwaren van geur en om hen zo min mogelijk aan te tasten in hun woongenot. Dit zou bereikt kunnen worden door geen nieuwvestiging in de nabijheid van de bebouwde kom toe te staan. Wij hebben als CDA hierover enkele malen uitvoerig overleg gehad met de betreffende ambtenaren waarna er hard is gewerkt om dit te kunnen bereiken.
Wij willen desbetreffende ambtenaren dan ook hartelijk danken voor de constructieve wijze waarop dit beleidskader tot stand is gekomen.
Ook hebben wij in desbetreffend overleg aangegeven dat het wooncluster de Hei uit het LOG moet worden gehaald en dezelfde status krijgt als een bebouwde kom, maar het wooncluster Augustinusweg geschrapt zou kunnen worden, mede omdat dit een bestaand bedrijf behoorlijk in de problemen zou kunnen brengen.

Tevens hebben wij voorgesteld om binnen het LOG met 2 verschillende normen werken, zuid een lage norm, noord een hogere norm, met deze norm wordt de kom Siebengewald ontzien qua windrichting.
Ook vroegen wij de wooncluster Tuindorp Wellerlooi qua geurnorm de status buitengebied te geven en dat de situaties tussen campings en aanwezige bedrijven in onze gemeente niet mag verslechteren.

In het stuk wordt aangegeven dat in deelgebied III aan de Ottenskamp een verzoek is ingediend voor het bouwen van een mestvergistingsinstallatie. Het CDA is tegen een dergelijk bedrijf op deze plek, maar zou zich kunnen voorstellen dat een dergelijk bedrijf zich onder voorwaarden zou kunnen vestigen in deelgebied I. Het zou dan wat de mesttransporten betreft zelfs voordelen kunnen hebben, mits dit niet ten koste gaat van de 4  nog te vestigen IV-bedrijven.
In het concept beleidskader zijn veel van de ons ingebrachte voorstellen verwerkt. Zo is de beschermende zone rond Siebengewald uitgebreid van 400 naar 600 meter. Deze 600 meter is in de ogen van het CDA een voldoende afstand van de dorpskern omdat in dit gebied tevens een oudeur norm van 14 komt te liggen.

Het concept beleidskader is hierna tot stand is gekomen en heeft 4 weken ter inzage gelegen met op 23 oktober een informatie avond in Siebengewald. Dit beleidskader was voor iedereen op voortreffelijke wijze via Internet te raadplegen.
Uiteindelijk zijn 115 inspraakreacties binnengekomen waarvan een aantal elkaar tegenspreken, maar ook een aantal niet reëel zijn, omdat voor bedrijfsverplaatsing buiten de 250 meter zone rond de kern geen geld beschikbaar is.
Ook belangrijk in het geheel is, de woningbouw in Siebengewald niet op slot te zetten. Een passage uit de nota van wijzigingen op de structuurvisie van 19 jan 2006 waarin wordt gesproken over een uitdagend en uniek woningaanbod in Siebengewald dat ten zuiden van de kern ontwikkeld zou moeten worden tussen de kern en de uit te breiden visvijver, maar ook om woningbouw op locatie St. Jozefstraat niet op slot te zetten zijn in Siebengewald op diverse plaatsen de normen aangepast.
Tevens is het zoekgebied LOG gebied is 3 stukken opgedeeld, waardoor in gebied 3 waar ook het gebied de Hei in ligt geen nieuwvestiging mogelijk is.
Hierdoor is volgens ons de nieuwvestiging van bedrijven in gebied 3, dus ook aan de Beekheuvel niet meer mogelijk, voorzitter graag horen wij hiervan nog een bevestiging van de wethouder.

Ook is het aantal nieuw te vestigen bedrijven vastgesteld tot een maximum, en kunnen zich hier uitsluitend nieuwe bedrijven vestigen uit de regio, dit LOG gebied is per slot van rekening voor incidentele nieuwvestiging.
Een ander uitgangspunt was om de intensieve veehouderijbedrijven in het LOG-gebied de mogelijkheid te geven tot een duurzame ontwikkeling, ook voor de lange termijn.
Dit heeft ook te maken met het gelijkheidsbeginsel, want als de gemeente een maximale bouwkavelmaat zou vastleggen, wijkt zij daarmee af van het provinciale beleid. Het betekent dat in het LOG-gebied een maximale bouwkavelmaat zou gelden, terwijl dit niet het geval zou zijn bijvoorbeeld aan de westelijke kant van het LOG-gebied.
Bovendien heeft de oppervlakte van een bouwkavel niets te maken met geur, doch uitsluitend met ruimtelijke inpassing. Verder geldt voor elke bouwaanvraag bij bestaande bedrijven alsook bij nieuwvestiging het zgn. BOM + verhaal. D.w.z. dat op de aanwezige bouwkavel, huis met tuin, erf met toegangswegen maar ook landschappelijke inpassing moet plaats vinden. Tevens moet de bouwkavel voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden.
Omdat bedrijven zich duurzaam moeten kunnen ontwikkelen, dienen deze de mogelijkheid te hebben van een goede inpassing in het landschap. Omdat zij hiervoor voldoende ruimte nodig hebben, stelt het CDA voor om de maximale bouwkavelgrootte los te laten, want deze beperkt het bedrijf én de omgeving. Wij zullen hiervoor een amendement indienen.

Waar wij ook nog aandacht voor willen vragen zijn de aanwezige rundveebedrijven waarvan er eentje ligt op ongeveer 600 meter van het dorp, en een ander in gebied 3. In deze gebieden geldt maximale bouwblok van 1 ½ ha, en wordt ten behoeve van een normale bedrijfsontwikkeling op bladzijde 31 van het voorstel een hardheidsclausule is opgenomen, dat slechts in bijzondere situaties van deze maat wordt afgeweken.
Wij vinden dat normale bedrijfsontwikkeling hier altijd moet worden toegestaan

Tevens is het CDA is van oordeel dat in gebied 1 de norm opgerekt zou kunnen naar 20 oudeur, waardoor nieuwvestiging in gebied 1 aantrekkelijker is dan in gebied 2, ook hiervoor zullen wij met een amendement komen. Ter vergelijking, in de oude stankwet spreekt men bij een varkensbedrijf van een categorie 4 bedrijf dat ongeveer overeenkomt met 25 oudeur.
Daarnaast moeten bedrijven in de nabije toekomst voldoen aan allerlei welzijnseisen waardoor elk dier meer ruimte ter beschikking moet hebben. Hierdoor moeten bedrijven extra investeringen doen in welzijnseisen, en om deze rendabel te maken zal met toch een omvang moeten hebben die voldoende inkomen oplevert.
Ook zal voor elk varken dat op een bedrijf gehouden wordt een varkensrecht verworven moeten worden, m.a.w. voor elke varkensplaats die er bijgebouwd wordt in Siebengewald moet op een andere plek een varkensplaats worden afgebroken. En omdat nieuwbouw aan strengere milieu eisen moet voldoen levert in principe elke nieuwe stal milieuwinst op.
Ook is er landelijk beleid dat in de reconstructiegebieden bedrijven verplaatst kunnen worden naar een LOG gebied, dit betreft bedrijven die in de knel komen binnen een straal van 250 meter langs de EHS of binnen 250 meter van een dorpskern.

Alle bedrijven buiten dit gebied komen niet voor extra geld in aanmerking, dus een bestaand bedrijf zoals aan Rijnen aan de Augustinusweg kan niet verplaatst worden maar moet wel aan alle welzijnseisen voldoen, waarvoor extra ruimte nodig is qua welzijnseisen maar ook om het bedrijf economisch gezond te houden. Het daar aanwezige wooncluster vormt een extra belemmering op voor dit bedrijf een wooncluster waarvan de eigen bedrijfswoning essentieel is voor de bepaling daarvan, deze bedrijfswoning zou uit het cluster kunnen worden genomen door de volgende zinsnede op te nemen:
“Indien de vorming van het cluster mede wordt bepaald door een woning bij een bestaande intensieve veehouderij, mag deze woning niet meegerekend worden bij het vaststellen van de clusters”. Hiermee zou je het cluster Augustinusweg kunnen schrappen omdat het intensieve veehouderij midden in het cluster ligt en dus bepalend is.
Ook het wooncluster Bleijenbeek is in ons inzien niet terecht omdat de woningen nog niet gebouwd zijn, Voor de beide voorgestelde wooncluster (Augustinusweg en Bleijenbeek) zullen wij ook met een amendement komen.

Al met al, voorzitter, ligt hier een heel goede visie voor het LOG Siebengewald, en een goede verordening geurhinder en veehouderij waarin onze fractieleden maar vooral de desbetreffende ambtenaren zeer veel energie in hebben gestoken. Het beleidskader LOG Siebengewald en de geurverordening voor de hele gemeente Bergen zijn terdege goed onderbouwd, waarbij met toevoeging van onze amendementen een verordening ligt waarbij de burgers en de agrarische ondernemers met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien ."

 

Math Loonen,
december 2007

Voor meer informatie: klik op onderstaande kaart